W sakramencie chrztu zostaliśmy poświęceni przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo. Daje nam to prawo stawania przy ołtarzu i włączania się w sprawowanie Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa. Nie może to jednak nigdy nastąpić, jeśli nie ma wśród zgromadzonych człowieka, który w sposób szczególny uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa. Tylko on bowiem może w zastępstwie Chrystusa sprawować ofiarę eucharystyczną i składać ją Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii (KK, nr 10).

Z tej racji w czasie sprawowania Eucharysii najlepiej ukazuje się wzajemne powiązanie kapłaństwa wiernych i kapłaństwa hierarchicznego.